Giới thiệu | Điều lệ Hội
Điều lệ Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam (VEC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐIỀU LỆ

CỘNG ĐỘNG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM  (VEC)

( Ban hành ngày 5/5/2017)

 

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Tên gọi

 1. Tên gọi: Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam
 2. Viết tắt: “ VEC”
 3. Tiếng Anh: Viet Nam Enterprises Community

Điều 2: Tôn chỉ, mục đích

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở

 1. Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam (VEC) có tư cách pháp nhân là Công ty CP VEC, có con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định của pháp luật và Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Trụ sở Công ty đặt tại: Số 2, Ngõ 7, Nguyễn Thị Định, Tp Vinh, Nghệ An

Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

 1. Hoạt động trên Phạm vi cả nước
 2. Công ty chịu sự quản lý nhà nước chuyên nghành của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An và các đơn vị có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

 1. Tự nguyện, tự quản.
 2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
 3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động
 4. Không vì mục đích lợi nhuận.
 5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội

 CHƯƠNG II: QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ

Điều 6. Quyền hạn

 1. Tuyên truyền mục đích của Tổ chức
 2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Tổ chức.
 3. Bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Tổ chức theo quy định của pháp luật.
 4. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước
 5. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức.
 6. Được gây quỹ Tổ chức trên cơ sở thu Hội phí của Hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định cảu pháp luật để tự trang trải kinh phí hoạt động.
 7. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ nhà nước giao.
 8. Hướng dẫn, tư vấn, cung cấp thông tin về thương mại, pháp lý, kinh tế, kỹ thuật... cho Hội viên. Tổ chức các hoạt động, các loại hình đào tạo nhằm giúp hội viên nâng cao kiến thức và năng lực kinh doanh.
 9. Xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng trong doanh nghiệp, tạo điều kiện để người lao động tham gia tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các hoạt động phong trào nhằm xây dựng tập thể tiên tiến, tạo điều kiện giúp nhau cùng tiến bộ và phát triển bình đẳng trong xã hội.

Điều 7. Nhiệm vụ

 1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Tổ chức. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Tổ chức đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Tổ chức để làm hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp cảu cá nhân, tổ chức.
 2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Tổ chức; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Tổ chức nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Tổ chức, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
 3. Phổ biến kiến thức cho hội viên, hướng  dẫn hội viên về quy định pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Tổ chức.
 4. Đại diện Hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Tổ chức theo quy định của pháp luật.
 5. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Tổ chức theo quy định của pháp luật.
 6. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Tổ chức.
 7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Tổ chức theo đúng quy định của pháp luật
 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

 CHƯƠNG III: THÀNH VIÊN (MEMBERS)

 Điều 8. Hội viên, tiêu chuẩn Hội viên.

 1. Hội viên chính thức: Là các Doanh nghiệp, Doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành,, tán thành Điều lệ của Tổ chức, tự nguyện làm đơn xin gia nhập vào Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam.
 2. Cộng động Doanh nghiệp Việt Nam (VEC) được chia thành nhiều Group, mỗi Group chỉ kết nạp một thành viên đại diện cho một ngành nghề. Mỗi Group có tối thiểu 20 thành viên và tối đa không quá 100 thành viên đại diện cho các ngành nghề khác nhau

Điều 9: Quyền lợi của Thành viên

 1. Được tham gia vào một Tổ chức kết nối kinh doanh hiệu quả, độc quyền ngành nghề và được các thành viên khác hỗ trợ, giới thiệu công việc cho nhau
 2. Được quảng bá thông tin, hình ảnh, thương hiệu trên các Kênh thông tin của Tổ chức (Website, facebook, báo đài …); được giới thiệu 12 phút về doanh nghiệp của mình trước toàn bộ thành viên của Group
 3. Được tham gia vào các hoạt động, phong trào của Tổ chức như Văn nghệ, Thể thao, Từ thiện …
 4. Được đào tạo bởi các chuyên gia hàng đầu Việt Nam và bởi các Sáng lập viên, Điều hành viên
 5. Được bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 6. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Tổ chức;
 7. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử vào Ban điều hành của các Group.
 8. Được giới thiệu Thành viên viên mới.
 9. Được khen thưởng theo quy định của Tổ chức
 10. Được cấp công cụ hỗ trợ (Pin, thẻ, sổ …) của Tổ chức
 11. Được ra khỏi Tổ chức khi xét thấy không thể tiếp tục là Thành viên.

Điều 10. Nghĩa vụ của Thành viên

 1. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
 2. Tuân thủ Điều lệ của Tổ chức VEC, chấp hành các quyết định của Ban Sáng Lập và Ban điều hành.
 3. Nâng cao đạo đức kinh doanh và văn minh doanh nghiệp, tham gia sinh hoạt đều đặn trong Group, xây dựng Tổ chức ngày càng lớn mạnh.
 4. Không được Vắng mặt quá 2 lần trong 1 tháng và 5 lần trong 1 nhiệm kỳ 6 tháng trừ trường hợp bất khả kháng vì lý do sức khỏe hoặc hiếu hỉ thì phải cử đại diện đi thay.
 5. Một tuần Thành viên phải trao tối thiểu một Công việc (job)
 6. Phải tham gia vào ít nhất một Ban (board) và một Team trong Group
 7. Đóng hội phí đầy đủ, đúng kỳ hạn theo quy định Tổ chức.
 8. Bảo vệ uy tín của Tổ chức, không được nhân danh Tổ chức trong các quan hệ giao dịch trừ khi được Ban Sáng lập, Chủ tịch Group phân công.
 9. Đoàn kết, hợp tác để cùng nhau thực hiện tôn chỉ mục đích của Tổ chức.

Điều 11:  Cam kết của Thành viên khi gia nhập VEC (10 điều tuyên thệ)

 1. Chấp hành nội quy của Group và VEC
 2. Có thái độ tích cực xây dựng VEC ngày càng phát triển vững mạnh
 3. Cam kết bán hàng đúng giá, đúng chất lượng
 4. Cam kết hỗ trợ các thành viên khác
 5. Cam kết sinh hoạt đẩy đủ, tham gia các phong trào hoạt động của group
 6. Đóng góp đầy đủ phí sinh hoạt

Điều 12. Chấm dứt tư cách Thành viên.

 1. Tư cách Thành viên sẽ không còn giá trị nếu xảy ra một trong các trường hợp sau: Bị đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động tại Group; Group giải thể hoặc tạm dừng hoạt động;
 2. Thành viên bị khai trừ theo Quyết định của Ban Nhân sự trong các trường hợp sau: Vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam; Vi phạm nghiêm trọng những quy định, nghị quyết của Tổ chức, hoạt động trái với tôn chỉ, mục đích của Điều lệ Tổ chức, gây tổn hại đến uy tín hoặc quyền lợi của Tổ chức.
 3. Thành viên tự nguyện và có đơn xin thôi tư cách Thành viên khi không muốn tham gia Tổ chức hoặc không đóng Hội phí trong thời gian 2 tháng hoặc không đóng phí Tái gia nhập
 4. Việc khai trừ hội viên do Ban Nhân sự đệ trình lên Chủ tịch Group và được Ban Sáng lập quyết định. Thành viên có quyền khiếu nại lên Ban Sáng lập trước khi công bố quyết định cuối cùng.

CHƯƠNG IV: BAN SÁNG LẬP

Điều 13: Chức năng của Ban Sáng lập

 1. Ban Sáng Lập là 5 Thành viên đã thành lập Tổ chức Cộng động Doanh nghiệp Việt Nam bao gồm: Ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch VEC, Ông Nguyễn Hồng Thanh – Giám đốc Nhân sự, Ông Nguyễn Xuân Trung – Giám đốc Văn hóa, Ông Trần Viết Cường – Giám đốc Truyền thông, Ông Nguyễn Đình Nghệ - Giám đốc Kinh doanh
 2. Ban sáng lập mở và điều hành các Group đi theo đúng tôn chỉ mục địch của Tổ chức. Dưới Ban sáng lập là Chủ tịch và Ban điều hành cùng các Thành viên của Group

Điều 14: Quyền hạn của Ban sáng lập

 1. Ban Sáng lập có quyền kết nạp, sa thải, từ chối thành viên gia nhập vào các Group
 2. Đề cử Chủ tịch các Group
 3. Có quyền sinh hoạt bất cứ Group nào
 4. Có quyền nghỉ sinh hoạt các buổi họp hàng tuần mà không bị đánh giá xếp hạng (Chỉ khi thực hiện nhiệm vụ chung của VEC)
 5. Được quyền trao công việc cho các thành viên cũng như nhận các cơ hội từ thành viên khác
 6. VEC bảo hộ độc quyền ngành nghề của thành viên Ban Sáng lập trong tất cả các Group. Trong trường hợp khác, cần được sự chấp thuận bằng văn bản của thành viên Ban Sáng lập.
 7. Trường hợp việc điều hành hoạt động của Group có phát sinh mẫu thuẫn giữa quyết định của Ban Điều hành và Ban Sáng lập thì quyết định của Ban Sáng lập VEC là quyết định có quyền thực thi cao nhất.

CHƯƠNG V: TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG GROUP

Điều 15: Cơ cấu tổ chức của Group

 1. Chủ tịch Group (1 Chủ tịch)
 2. Ban Điều hành (7 Ban)
 3. Ban Thư Ký (Chức năng nhiệm vụ …)
 4. Ban Nhân Sự
 5. Ban Công nghệ
 6. Ban Đời Sống
 7. Ban Văn Hóa
 8. Ban Kết Nối
 9. Ban Khách Mời
 10. Thành viên (Tối thiểu 20 thành viên, tối đa 100 thành viên)

Điều 16. Sinh hoạt

 1. VEC có nhiều group trực thuộc trên khắp Việt Nam, mỗi Group có lịch sinh hoạt định kỳ hàng tuần do Group quy định
 2. Các Group sinh hoạt độc lập không phụ thuộc vào các Group khác, chỉ chấp hành Quyết định của Ban Sáng Lập

Điều 17: Khách mời

 1. Khách mời sẽ làm cho Cuộc họp thêm năng lượng, sôi động và hiệu quả hơn
 2. Khách mời có thể trở thành Thành viên hoặc thay thế Thành viên khác khi không còn tham gia group nữa
 3. Khách mời có thể mang đến rất nhiều công việc cho group
 4. Khách mời sẽ là kênh truyền thông thiết thực, hiệu quả nhất quảng bá cho VEC

CHƯƠNG VI: TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 18. Tài chính, tài sản của Tổ chức

 1. Phí Gia nhập:
  1. Phí thành viên VEC là khoản phí được thu trước. Phí được thu cho một hoặc hai năm, được thanh toán thông qua hai hình thức: tiền mặt hoặc chuyển khoản.
  2. Phí thành viên sẽ không được hoàn trả lại. Với những thành viên tích cực, VEC sẽ cấp chứng nhận (theo yêu cầu) về phần phí thành viên trong thời gian mà họ không tham gia VEC và phí này sẽ được tính cho thời gian sau.
  3. Phí thành viên không được chuyển từ người này sang người khác trừ trường hợp hai người làm cùng một công ty.
  4. Phí gia nhập của Thành viên dùng để:
 • Vận hành Công ty CP VEC (Trụ sở, nhân viên, văn phòng phẩm …)
 • Thuê chuyên gia, luật sư tư vấn pháp lý
 • Tổ chức các buổi Tọa đàm tại Hội trường, Tea beak , quay phim
 • Mời khách, giao lưu
 • Truyền thông báo chí, truyền hình
 • Thiết kế phần mềm, trang website, quảng cáo trên Báo Nghệ An
 • Hỗ trợ Lễ ra mắt, lễ sinh nhật, từ thiện …
 • Quà tặng biểu trưng kết thúc nhiệm kỳ
 • Thăm hỏi, hiếu hỉ
 • Một số công cụ cho thành viên …
 1. Phí Sinh hoạt:
  • Thành viên đóng phí Sinh hoạt hàng tuần theo Tháng theo quy định của Group
 2. Các khoản Phí khác:
  • Phí Lễ ra mắt, Lễ chuyển giao
  • Phí Văn Nghệ, Thể thao, Hoạt động từ thiện
  • Group được phép nhận Tiền tài trợ, ủng hộ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;
 3. Các Khoản chi:
  • Chi phi sinh hoạt hàng tuần (Hội trường, tea beak …)
  • Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Group;
  • Chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định của Ban Điều hành.
 4. Tài sản của Group:
  • Tài sản của Group bao gồm trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của Group. Tài sản của Group được hình thành từ nguồn kinh phí của Thành viên; do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến, tặng theo quy định của pháp luật; được nhà nước hỗ trỡ ( nếu có ).

Điều 19. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Group

 1. Tài chính, tài sản của Group chỉ được sử dụng cho các hoạt động của Group.
 2. Tài chính, tài sản của Group khi chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và giải thể được giải quyết theo quy định của pháp luật.
 3. Ban Điều hành Group ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Group đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của VEC.

CHƯƠNG VII: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 20. Khen thưởng

 1. Hàng tuần Group sẽ vinh danh từ 1 đến 3 Thành viên có đóng góp đáng kể vào hoạt động của Group, phần thưởng sẽ là 1 cuốn sách kinh doanh
 2. Group sẽ hoạt động 6 tháng mỗi nhiệm kỳ, cuối nhiệm kỳ Ban sáng lập sẽ Khen thưởng Chủ tịch, Ban điều hành, Các Team và thành viên có thành tích xuất sắc.

Điều 21. Kỷ Luật

 1. Các Ban, Team và các thành viên vi phạm pháp luật; vi phạm Điều lệ, quy định, quy chế, quy chế hoạt động của Tổ chức thì bị xem xét, thi hành kỷ luật bằng các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, kỷ luật, khai trừ khỏi group, tùy theo mức độ phạm lỗi phải bồi thường thiệt hại hoặc chịu trách nhiệm trước pháp luật.

CHƯƠNG VIII: VĂN NGHỆ - THỂ THAO – TỪ THIỆN

Điều 22: Văn Nghệ - Thể Thao

 1. Nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh bổ ích, tăng cường tình đoàn kết giữa các Thành viên, hàng tuần các Group sẽ tổ chức đá bóng nội bộ và giao lưu với các đơn vị, tổ chức khác
 2. Mỗi năm VEC sẽ tổ chức từ 1 đến 2 giải bóng đá giữa các Group, sẽ có các giải thường cho mỗi đội tham gia
 3. VEC sẽ tổ chức các ngày lễ lớn như Ngày Doanh nhân, ngày Hội gia đình Family’s Day, Ngày hội VEC … với các hoạt động văn nghệ, thể thao, gala

Điều 23: Hoạt động Từ Thiện

 1. Với tinh thần tương thân tương ái, cảm thông và sẻ chia những khó khăn với cộng đồng, VEC luôn dành một phần ngân sách cho các hoạt động từ thiện, hỗ trợ các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi khuyết tật, trẻ em đường phố có hoàn cảnh khó khăn cũng như thăm và tặng quà cho người già neo đơn. Đây là những hoạt động thường niên của VEC nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng.

CHƯƠNG IX: ĐÀO TẠO – KHOA HỌC

Điều 24: Đào tạo nội bộ

 1. Hàng Tuần Group sẽ dành ra 5 phút để Ban Văn hóa chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh cũng như phát triển thương hiệu của cá nhân, doanh nghiệp
 2. Mỗi nhiệm kỳ ít nhất 1 lần, các Thành viên được Ban Công Nghệ hướng dẫn làm bài tỏa sáng 12 phút giới thiệu doanh nghiệp của mình, đây được xem bộ hồ sơ năng lực giúp doanh nghiệp bán hàng tốt hơn

Điều 23: Đào tạo Nâng cao

 1. Hàng tháng Ban sáng lập VEC có trách nhiệm đào tạo cho Ban điều hành cũng như thành viên Group cách thức hoạt động hiệu quả trong Group bằng hình thức online hoặc Offline
 2. VEC còn mời các chuyên gia, diễn giả hàng đầu về đào tạo cho các Thành viên nâng cao kiến thức, kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp

Điều 25: Đề tài Khoa học

 1. Nhằm tạo ra môi trường học hỏi, kêu gọi phong trào khởi nghiệp, ứng dụng các công nghệ mới để phát triển kinh doanh, hàng năm VEC sẽ tổ chức một Cuộc Thi Sáng tạo Kinh doanh. Những công trình có ý nghĩa thực tiễn sẽ được Ban tổ chức Vinh danh trao giải và gửi lên cấp cao hơn như Sở Khoa học Công nghệ, Sở Công Thương để thẩm định

CHƯƠNG X: CÁC MỐI QUAN HỆ CỦA TỔ CHỨC

Điều 26: Quan hệ với Báo Đài

Điều 27: Quan hệ với Sở, Ban ngành

Điều 28: Quan hệ với các Tổ chức, Hội khác

 1. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam quan hệ với các đơn vị, tổ chức khác trên tinh thần tôn trọng, bình đẳng, hỗ trợ nhau cùng thực hiện có hiệu quả mục tiêu đặt ra
 2. Đối với các Hội, Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ các tỉnh, thành bạn: quan hệ, giao dịch đối tác trên cơ sở bình đẳng, hợp tác, hỗ trợ.

CHƯƠNG XI: THI HÀNH ĐIỀU LỆ VEC

Điều 29. Điều khoản thi hành

 1. Mọi Thành viên phải chấp hành nghiêm túc Điều lệ VEC. Ban Điều hành các Group có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Điều lệ VEC.
 2. Điều lệ này đã được Ban sang lập thông qua ngày 5 tháng 5 năm 2017.
 3. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ do Ban sáng lập VEC quyết định.

 
VIDEO CLIPS
Video
Giải game Đế chế AOE VEC Nghệ An
Cộng đồng doanh nghiệp VEC tổ chức Gala Chào mừng ngày Doanh Nhân Việt Nam 2023
Giải chạy Doanh nhân VEC 2023 thu hút gần 200 vận động viên tham gia
Chào mừng ngày doanh nhân Việt Nam 13/10
Quản lý nhân sự
Kỷ niệm 3 năm thành lập VEC (5/2017-5/2020)
Bài Học Kinh Doanh
Đại lý phòng vé máy bay tại TP Vinh Nghệ An
Khai trương thẩm mỹ viện Mine Korea
Thiết bị bếp Hồng Đăng khuyến mãi dịp cuối năm
Công ty CP Thực phẩm Tứ Phương
Tọa đàm Kết nối và Tôn Vinh Doanh nhân Xứ Nghệ 2018
Ra mắt hệ thống ExpressPlus - ứng dụng thông minh hỗ trợ đầu ra cho doanh nghiệp
36 doanh nghiệp Nghệ An tham gia VEC STARS GROUP
Công Ty TNHH Dũng Trần Quang
Nhật Hoàng - Đơn vị may đo rèm mành số 1 Nghệ An
Không gian đẹp: Ấn tượng căn hộ chung cư nhỏ
Lễ ra mắt VEC Diamonds Group
Chào mừng sự kiện Dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh trở thành di sản nhân loại
Khai trương Trung tâm Phú Nguyên An chi nhánh Hà Tĩnh
DOANH NGHIỆP
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0915.050.067

Văn phòng - 0915.050.067
Hôm nay: 200 | Tất cả: 722,178
 
  Home | Giới thiệu | Tin tức | Hội viên | Diễn đàn doanh nghiệp | Sản phẩm | Liên hệ | Hình ảnh  
 
Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam VEC
Trụ sở: Số 45 Ngô Gia Tự,  Tp Vinh, Nghệ An
Tel: 0915.050.067
Email: [email protected]
Website: http://vec.org.vn
Chat hỗ trợ
Chat ngay

0915.050.067